VILKÅR OG BETINGELSER

TILBUD OG AVTALE
Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og frakt.
Alle tilbud er gyldig i 30 dager regnet fra tilbudets dato hvis ikke annet er spesifisert i tilbudet.
Bindende avtale anses inngått ved skriftlig bestilling herunder inkludert melding per e-post eller ved aksept av ordrebekreftelse.

GRAFISK DESIGN
Originalarbeid og startkostnader forutsetter original logo i eps/ai vektoriser format.
Originalmateriell skal overleveres i digital form som trykklar 1:1 pdf fil. Alle fonter må være «outlinet» og filen inkludere skjæremerker og 3mm utfall. ECpromotion AS forbeholder seg retten til å utsette produksjonen og leveringsdatoen dersom original materialet ikke foreligger fra kunden ved planlagt produksjonsstart.

LEVERING
Levering anses å være fullført når varen forlater ECpromotion AS. Hvis ikke annet er særskilt skrift avtalt, går risikoen for skade over på kunden når varen blir overlevert transportøren.
Leveringstiden beregnes fra skriftlig godkjent korrektur og/eller mottatte filer i korrekt filformat. Det er kundens ansvar å fremskaffe nødvendig logomateriale for å kunne igangsette produksjonen og forsinkelse som skyldes ufullstendig arbeidsgrunnlag eller endring i oppdrag etter at arbeidet er igangsatt kan ikke klandres ECpromotion AS. Krav om erstatning for forsinkelse må fremsettes senest 8 dager etter faktisk levering for å kunne gjøres gjeldende.
Leveringstiden iht. ordrebekreftelsen er tidspunktet når varen forlater ECpromotion AS, dersom ikke annet er spesifisert på ordrebekreftelsen.
Det tas forbehold om leveringsavvik på +/- 10 % av bestilt antall for produkter med logomerking.
Antallet som vil bli fakturert vil tilsvare antallet som kunden får levert.

BETALING
Alle varer leveres i henhold til betalingsbetingelsene som gjelder på tidspunktet for ordrebekreftelsen.
Ordren vil alltid være gjenstand for en positiv kredittsjekk ved ECpromotion AS til enhver tid gjeldende kredittforsikring leverandør. ECpromotion AS forbeholder seg retten til å kreve forhåndsbetaling dersom kunden ikke kan bli godkjent for kredittforsikring av ECpromotion AS’ gjeldende kredittselskap.
Betaling skal skje innen 10 dager etter fakturadato. Betaling har funnet sted når beløpet er registrert på konto disponert av ECpromotion AS. Hvis betaling ikke skjer innen rett tid, belastes morarenter etter den til enhver tid høyest gjeldende prosentsats i henhold til morarenteloven. ECpromotion AS forbeholder seg retten til å stanse igangværende arbeid dersom kunden ikke har betalt en forfalt fordring.
Ved oppdrag som er spesielt store eller ved spesialproduksjon, og som har en produksjonstid over to uker, har ECpromotion AS rett til å kreve depositum før bestillingen settes i gang.

MANGLER
ECpromotion AS har ikke ansvar for feil og mangler som kunden ikke har rettet i korrektur.
Oppfatter kunden leveringen som mangelfull, må skriftlig reklamasjon finne sted innen 8 dager.
Dersom det reklameres for sent, mistes muligheten til å gjøre mangelen gjeldende.
Dersom det rettidig reklameres over en mangel som ikke er mer graverende enn at det leverte produkt likevel kan benyttes til sitt formål (ingen forringelse av markedsverdi eller informasjonsverdi), begrenses kundens krav til eventuelt prisavslag. ECpromotion AS sitt ansvar er uansett begrenset oppad til 25% av fakturabeløpet for den vare som er mangelfull.
Dersom mangelen er av en slik art at det leverte produkt ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp ikke kan skje innen rimelig tid, kan kunden heve kjøpet. Eventuell heving betinger at varen ikke blir benyttet, samt tilbakelevert i sin helhet.
Kunden kan ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap – herunder, men ikke begrenset til, driftstap, avsavnstap, følgeskader og tapt fortjeneste – som følge av mangel på det leverte produkt.
ECpromotion AS skal alltid først gis muligheten til å rette opp mangelfull levering med ny, eller supplerende levering, før økonomisk kompensasjon er aktuelt.

ANSVARSBEGRENSNING
Såfremt levering hindres pga. Force Majeure, er ECpromotion AS ikke forpliktet til å opprettholde kontraktfestet leveringstid eller til å betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering.
Det påligger kunden å innestå for at det foreligger lovlig hjemmel for reproduksjon og trykking av alle elementer i bestillingen.
Det tas forbehold om trykkfeil, prisendringer, utsolgte varer, samt avgifts- og valutaendringer.

EIENDOMSRETT
Alle rettigheter til forslag, skisser, tegninger og originalmateriell som er utarbeidet av ECpromotion AS er forbeholdt ECpromotion AS. Mislighold vil medføre krav på erstatning.

EKSPORT
Kunden forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

TVISTER
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kapittel 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner ôn representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Indre Follo herredsrett i Ski som vedtatt verneting.

FORBEHOLD OM ENDRINGER
Virksomhetens betingelser kan endres uten varsel. ECpromotion AS forbeholder seg retten til å justere vilkårene eller prisene på grunn av feil i tilbudsteksten og/eller prislister.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>